Misja i cele Stowarzyszenia WTEK

Wielkopolskie Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne prowadzi od 1998 r. działalność pożytku publicznego. Jej celem jest pomoc w procesie wychowania na wielu szczeblach. 

Pomoc w wychowaniu dzieci w wieku 10-15 lat odbywa się poprzez cotygodniowe zajęcia pozalekcyjne w siedzibie stowarzyszenia oraz na terenie całego Poznania. Obecni na zajęciach wolontariusze-wychowawcy starają się zwracać uwagę na potrzeby wychowawcze każdego podopiecznego oraz zaradzić im, poprzez odpowiednią motywację do działań i zmiany, poprzez przykład oraz na specjalnych warsztatach z postaw społecznych. 

Realizowany obecnie przez WTEK program STARTER pozwala młodzieży nie tylko na korygowanie swoich słabych stron, ale na kształtowanie w sobie ducha przywództwa i chęci zmiany swojego otoczenia na lepsze.

Regularnie od 2005 r. WTEK organizuje lub współorganizuje wyjazdy wakacyjne i zimowe dla dzieci i młodzieży, które stanowią kontynuację spotkań odbywających się w ciągu roku.

W wakacje 2015 z oferty WTEK mogło skorzystać ok. 25 dzieci z Poznania i okolic, a także ponad 20 osób z innych części Polski. 

WTEK organizuje także spotkania dla starszej młodzieży i studentów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, zaangażowanie społeczne, poszerzać horyzonty, poznać interesujących ludzi, spędzić pożytecznie czas, pogłębić swoją formację lub pomóc innym. W siedzibie stowarzyszenia kilka razy w semestrze odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi. W ramach wolontariatu uczestnicy spotkań odwiedzają dom dla niepełnosprawnych umysłowo Arka w Poznaniu. 

WTEK realizuje swoje cele wychowawcze przy ścisłej współpracy z rodzicami, dla których odbywają się regularne spotkania w siedzibie stowarzyszenia. Na spotkaniach omawia się konkretne tendencje towarzyszące wzrastaniu obecnej młodzieży oraz dyskutuje się nad konkretnymi rozwiązaniami danych kwestii w rodzinie. 


Misja

· Pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci.

· Kształtowanie liderów wśród dzieci, młodzieży, studiujących i pracujących

· Prowadzenie akademika, stwarzającego optymalne warunki do nauki.

· Edukacja i wspieranie rozwoju dorosłych.

·Organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych i sportowych


Celem WTEK-u jest:

a)  inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej oraz działalności kulturalnej,

b) wspieranie aktywności naukowej,

c)  wspieranie przygotowania zawodowego,

d) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

e)  szerzenie zdrowych wzorów wychowawczych,

f) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i inicjatywy,

g) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

h)  propagowanie  wolności  i  praw  człowieka  oraz  swobód  obywatelskich,  a  także  działań wspomagających rozwój kultury demokracji

i)  działanie  na  rzecz  integracji  europejskiej,  oraz rozwijania  kontaktów  i  współpracy  między społeczeństwami,

j) promocja i organizacja wolontariatu.


Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a)  prowadzenie  kursów,  seminariów,  sympozjów,  zjazdów,  zebrań,  odczytów,  spotkań,  szkoleń i konferencji,

b) prowadzenie szkół, wszechnic i ośrodków oświatowych,

c)  organizowanie oraz wspieranie internatów i akademików dla osób uczących się,

d) organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych i sportowych,

e)  opiniowanie rozwiązań prawnych związanych z realizacją celów Towarzystwa,

f)  prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów Towarzystwa,

g) inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych.

Głównym sposobem realizacji celów statutowych przez Wielkopolskie Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne  jest  prowadzenie Ośrodka Akademickiego SOŁEK w Poznaniu na Sołaczu. Ośrodek to przede wszystkim dom dla studentów,  którzy studiują na najlepszych poznańskich  uczelniach (PP, UAM, UEP, Uniwersytet Przyrodniczy). Mają oni zapewnione bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju osobistego. Ponadto w ośrodku organizuje się spotkania dla młodzieży i dla dorosłych, działa w nim też klub zajęć pozaszkolnych. Informacje o realizacji celów statutowych są prezentowane na bieżąco na stronie internetowej. Z działalności prowadzonych przez WTEK korzysta wciągu roku bezpośrednio kilkaset osób.