Procedura dot. COVID-19

Procedura COVID-19 w Klubie Sołek 

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 r. poz.1239)

2.     Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 r. poz. 59)

3.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148)

4.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491)

5.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020 r. poz. 410)

6.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.780)

7.     Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020 r. z aktualizacjami z 3 lipca 2020 r. oraz 25 sierpnia 2020 r.

 • W grupie może przebywać maksymalnie 12 uczestników.
 • W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie/instruktorzy.
 • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonym i w miarę możliwości stałym pomieszczeniu.
 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczestników zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
 •  Przybory i pomoce wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane.
 •  W pomieszczeniu odległości pomiędzy stanowiskami dla uczestników powinny wynosić min. 1,5 m.
 • Pomieszczenia, w których będą odbywać się zajęcia, będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Opiekun organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minut.
 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami.
 • Uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą do Klubu Sołek niepotrzebnych przedmiotów.
 • Na zajęcia mogą uczęszczać wyłącznie uczestnicy zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 •  Uczestnicy do Klubu Sołek mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe. Należy każdorazowo informować opiekuna/instruktora o przypadkach chorób wśród domowników i rodziny.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczestnik nie może przyjść na zajęcia.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 • Rodzice/opiekunowie prawni zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z placówki.
 • Rodzice/opiekunowie prawni muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunowie prawni zostaną zobowiązani do pilnego odebrania dziecka z Klubu Sołek.
 • Przed wejściem do Klubu Sołek będzie możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk. Wszystkie osoby wchodzące do budynku mają obowiązek dezynfekowania dłoni.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestników lub opiekunów/instruktorów Klubu Sołek

 • Zajęcia w Klubie Sołek mogą prowadzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • Na terenie Klubu Sołek zostanie wyznaczone pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 • Opiekunowie/instruktorzy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni prowadzić zajęć, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus , a także obowiązujących przepisów prawa.
 • W przypadku wystąpienia u opiekuna/instruktora będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczestników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał opiekun/instruktor, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 • Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu: 61 854 48 02
 • Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.