Nadchodzące wydarzenia

Prawo naturalne

In dulcedine societatis quaerere veritatem (łac. W słodkiej wspólnocie szukać prawdy)

Cykl spotkań skierowany do pracowników naukowych, doktorantów i studentów wydziałów prawa oraz prawników praktyków, ale także do nie-prawników – do wszystkich zainteresowanych tym, czym w rzeczywistości jest prawo.

Naszym celem jest wyjście poza redukcjonistyczne pojmowanie prawa jedynie jako przepisów prawa pozytywnego.

Spotkanie polega na prelekcji gościa oraz jego odpowiedziach na pytania uczestników.

Spotkania organizuje Andrzej Malinowski. Kontakt: prawonaturalne.solek@gmail.com

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA

UWAGA: planowane na czwartek 25 marca 2021 r. spotkanie z mgr Marcinem Beściakiem nie odbyło się z powodu choroby naszego prelegenta. Życząc szybkiego powrotu do zdrowia mamy nadzieję na spotkanie wkrótce.

Czwartek 15 kwietnia 2021 r. od godz. 20:00 do godz. 21:15 (spotkanie przez internet) – dr Paweł Błażewicz, ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim, teologię na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie, obronił doktorat na Uniwersytecie Nawarry w Hiszpanii, stypendysta École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu, nauczyciel w liceach z klasami francuskojęzycznymi we Wrocławiu i Warszawie; wychowawca, organizator i uczestnik wolontariatu młodzieżowego w kraju i za granicą.

Temat spotkania: „Co Bazyli Wielki może powiedzieć dzisiejszemu człowiekowi?” Nasz Gość opowie o tej wielkiej postaci wczesnego chrześcijaństwa nie odrzucającej tego, co prawdziwe w dziedzictwie starożytności klasycznej. Uwagi na tle książki „Pogańscy mistrzowie chrześcijan” (PIW, 2017).

Link do transmisji:

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZTBmZTgxNmYtYzM4ZC00MjMwLTg5YTktM2NlOWZiZDA0MDEx%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224734f44a-044c-4161-8205-89332daa713c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bec02649-406c-440c-9509-2868af6ce72d%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3E2oS2ojty7ZBqDIGeOsNo

Czwartek 27 maja 2021 r. od godz. 20:00 do godz. 21:15 (spotkanie przez internet) – prof. Helen M. Alvaré – Professor of Law at Antonin Scalia Law School, George Mason University (Virginia, USA). Prof. Alvaré  wykłada prawo rodzinne, prawo i religię (Law and Religion) oraz prawo własności. Publikuje na tematy związane z małżeństwem, rodzicielstwem, pozamałżeńskimi gospodarstwami domowymi i klauzulami religijnymi Pierwszej Poprawki. Jest członkiem Dykasterii Stolicy Apostolskiej ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Współpracuje z Misją Stałych Obserwatorów Stolicy Apostolskiej przy ONZ jako prelegent i delegat na różne konferencje ONZ dotyczące kobiet i rodziny. Oprócz książek i publikacji w przeglądach prawniczych i innych czasopismach naukowych profesor Alvaré regularnie publikuje w serwisach informacyjnych, w tym w New York Times i Washington Post. Przed dołączeniem do wydziału prawa Scalia Law School wykładała w Columbus School of Law i była prawnikiem w kancelarii Stradley, Ronon, Stevens & Young w Filadelfii. Ukończyła prawo na Cornell University School of Law, a tytuł magistra teologii systematycznej uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Ameryki.

Więcej: https://www.law.gmu.edu/faculty/directory/fulltime/alvare_helen

Temat spotkania: „Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami”.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Kilka dni przed spotkaniem zamieścimy link do transmisji.

Czerwiec 2021 r. (spotkanie przez internet) – prof. J. Budziszewski z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin (Teksas, USA), gdzie prowadzi zajęcia m. in. z teorii prawa naturalnego. Napisał szereg książek z tej dziedziny, np. „Prawo naturalne dla prawników”: https://undergroundthomist.org/book/natural-law-for-lawyers Biogram: https://liberalarts.utexas.edu/government/faculty/jb397#home

Temat spotkania: „Architektura prawa”.  Prof. J. Budziszewski przedstawi ogólny schemat systemu prawa, objaśni jego części składowe i zachodzące między nimi relacje. 

Prof. J. Budziszewski przesłał materiał do przeczytania przed spotkaniem, zawierający wspomniany wyżej schemat i fragmenty jego dwóch książek. Materiał przeznaczony jest do wykorzystania na potrzeby naszego spotkania i nie podlega dalszemu rozpowszechnianiu. Osoby chcące otrzymać ten materiał proszone są o kontakt:  prawonaturalne.solek@gmail.com

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Kilka dni przed spotkaniem zamieścimy link do transmisji.

DOTYCHCZASOWE SPOTKANIA

4 marca 2021 r. (spotkanie przez internet) – prof. Ferenc Hörcher (ur. 1964). Filozof polityczny, historyk myśli politycznej i filozof sztuki. Studiował w Budapeszcie, Oksfordzie i Brukseli / Leuven. Dyrektor Instytutu Badawczego Polityki, udziela się w Instytucie Filozofii Węgierskiej Akademii Nauk. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Babes-Bolyai w Cluj-Napoca (Kolozsvár, Rumunia). Prowadził badania w Wiedniu, Getyndze, Wassenaar (Holandia), Cambridge (Wielka Brytania), Edynburgu i na Uniwersytecie Notre Dame (USA). Jego zainteresowania badawcze obejmują konserwatyzm i liberalizm, historię wczesnej nowożytnej myśli politycznej, klasyczną węgierską myśl polityczną, nowożytną i współczesną filozofię sztuki. Biogram: https://ripg.uni-nke.hu/horcherf

Temat spotkania: „Roztropność polityczna i prawo naturalne”. Prof. Hörcher jest autorem książki „Prudentia iuris. Ku pragmatycznej teorii prawa naturalnego” https://www.researchgate.net/publication/296692097_Prudentia_Iuris_Towards_a_Pragmatic_Theory_of_Natural_Law. Ostatnio wydał pozycję „Polityczna filozofia konserwatyzmu” (Bloomsbury, 2020) https://www.bloomsbury.com/uk/a-political-philosophy-of-conservatism-9781350067189

Relacja ze spotkania w języku angielskim: https://www.youtube.com/watch?v=A7Q80kVXis8

Prezentacja przedstawiona na spotkaniu: https://www.academia.edu/45368318/Political_Prudence_and_Natural_Law

11 lutego 2021 r. (spotkanie przez internet) – dr Pablo Requena, ksiądz Prałatury Świętego Krzyża i Opus Dei. Ukończył medycynę, doktoryzował się z teologii moralnej. Wykłada bioetykę w Zakładzie Teologii Moralnej na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Członek Papieskiej Akademii Pro Vita, delegat Stolicy Świętej w Światowym Towarzystwie Medycznym (World Medical Association) – największej organizacji lekarskiej na świecie, zrzeszającej krajowe organizacje lekarskie z ponad 100 państw świata.

Temat spotkania: „Lekarz wobec żądania aborcji eugenicznej„. Spotkanie było tłumaczone z języka hiszpańskiego na język polski. Pytania zadawano po polsku. Wkrótce zamieścimy nagranie ze spotkania.

Problem aborcji to dziś przede wszystkim problem współczesnej kultury. Przekonuje ona, że aborcja jest rozwiązaniem problemu. Tymczasem już przysięga Hipokratesa w roku 450 przed Chr. stanowiła, że nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. W wielu krajach, gdy tylko pojawi się jakiś mały problem w przebiegu ciąży, lekarze często od razu sugerują aborcję. Dziś w USA 30% kobiet po 45 roku życia jest po aborcji, a czasem po kilku. Można coś przegłosować w parlamencie, ale jeśli dominująca kultura nie sprzyja ochronie życia, prędzej czy później nastąpi ograniczenie tej ochrony. Niezastąpiona jest zatem rola kultury.

W dyskusji o aborcji akcentuje się przed wszystkim sytuacje skrajne, wyjątkowe, stanowiące 1% wszystkich przypadków. W ten sposób poza naszym zainteresowaniem pozostaje 99% aborcji, dokonywanych – w wielu krajach – najczęściej na życzenie.

Aby poprawić poziom ochrony dzieci nienarodzonych i zmienić wektor dominującej kultury pokazując, że aborcja nie jest dobrym rozwiązaniem, warto angażować się na różnych poziomach, w tym na niwie prywatnej, rozmawiając ze swymi krewnymi i przyjaciółmi, a także ofiarować pomoc w trudnych sytuacjach.

W kontekście ochrony życia poruszono także problem eutanazji. Jest ona rzadziej akceptowana w parlamentach niż aborcja. Gdy jakieś społeczeństwo wprowadza do systemu prawnego eutanazję, pokazuje, że jest mało solidarne z ludźmi chorymi, gdyż stawia ich – i to w trudnej sytuacji życiowej, w chorobie i czasem w samotności – wobec konieczności dokonania wyboru życia albo śmierci. W ten sposób wiele osób decyduje się na eutanazję, której nigdy by nie wybrało, gdyby nie miało takiej możliwości.

Nawet Herbert Hendin, profesor psychiatrii w nowojorskim Medical College, agnostyk popierający niektóre przypadki eutanazji uważa, że obecnie w Holandii dokonuje się więcej eutanazji niedobrowolnych niż dobrowolnych. Znany jest jego artykuł „Holenderskie doświadczenie”, gdzie wykazuje, że przy pewnych chorobach eutanazja, z czegoś początkowo wyjątkowego, stała się raczej „normą”, częstym sposobem na zakończenie życia chorych. Obecnie w Holandii stanowi ona 5% przyczyn zgonów (7 tys. rocznie).

Relacja ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=qDQ1YrGt9to

18 stycznia 2021 r. (spotkanie przez internet) – prof. Judith A. Reisman Liberty University (Virginia, USA). Prof. Reisman skupiła większość swojej pracy na zwalczaniu pornografii jako pandemii i ujawnianiu nadużyć w badaniach Alfreda C. Kinseya. Jej książka „Kinsey: Crimes and Consequences” została niedawno przetłumaczona na język chiński. Jest założycielką i dyrektorką Reisman Institute, którego celem jest informowanie opinii publicznej o trudnościach, z jakimi borykają się dzieci w wyniku agresji jawnej seksualności. Temat spotkania: „Historia rewolucji obyczajowej w USA w latach 1945-2020”. Spotkanie odbyło się w języku angielskim bez tłumaczenia.

Prof. Reisman zwróciła uwagę na wykorzystywanie przez Alfreda Kinseya niewinnych dzieci do jego eksperymentów. Wskazała na dokonywane przez niego nadużycia. Nazwała go ojcem rewolucji obyczajowej w Stanach Zjednoczonych. Na przykładach gazet i wydawnictw przedstawiła zmianę, jaka zaszła w Ameryce w ostatnich kilkudziesięciu latach, szczególnie od lat 70 XX w. Głównym celem była seksualizacja małych dzieci. Zdaniem liderów obyczajowej rewolucji dziecko w wieku 7 lat może i powinno podejmować życie seksualne. Z biegiem czasu to, co dawniej było karane, teraz jest już nauczane w szkołach (np. aborcja czy homoseksualizm). Nastąpiła niezwykła inwazja pornografii. Aby dokonać pozytywnego przełomu należy obiektywnie i wyczerpująco informować społeczeństwo o zgubnych skutkach rewolucji seksualnej tak dla ogółu (rozpad więzi i destrukcja rodziny), jak i dla poszczególnego człowieka (zaburzenia psychiczne i obniżenie potencjału twórczego), dążąc do podjęcia debaty, której najwyraźniej nie chcą rzecznicy tej rewolucji w obawie przed ukazaniem jej rzeczywistych następstw. Po polsku dostępna jest książka prof. Reisman pt. „Kinsey – seks i oszustwo” (Wyd. Antyk Marcin Dybowski, 2002).

Relacja ze spotkania w języku angielskim: https://youtu.be/8tTfUDNImAg

7 grudnia 2020 r. (spotkanie przez internet) – prof. Mark Regnerus, profesor socjologii na Uniwersytecie Teksańskim w Austin (Teksas, USA). Ostatnio opublikował w „Oxford University Press” dwie książki: „Przyszłość małżeństwa chrześcijańskiego” (2020 r.) i „Tani seks i transformacja człowieka, małżeństwa i monogamii” (2017 r.). Współpracuje z First ThingsNational Review i Public Discourse. Temat spotkania: „Czy to ma sens? Związki osób tej samej płci oczami amerykańskiego socjologa”. Spotkanie odbyło się w języku angielskim bez tłumaczenia. Prof. Regnerus zwrócił uwagę na kilka ważnych kwestii. Następuje zmiana języka, zmiana znaczenia słów (np. małżeństwo, wolność, równość), która zawsze poprzedza zmiany prawne. Są one wieloletnie i często są wynikiem procesów sądowych prowadzonych przez aktywistów. Używany skrót LGBT zawiera w sobie sprzeczne tendencje, gdyż litery LGB oznaczają tendencje nie kwestionujące istnienia płci, natomiast w przypadku litery T jest inaczej. Odnośnie litery T prelegent podniósł, że ta tendencja pojawia się nie od wczesnego dzieciństwa, podczas którego ktoś akceptuje swą płeć, ale dopiero w wieku nastoletnim, gdy młody człowiek spotka się w przestrzeni medialnej z tego typu możliwością. Związki partnerskie osób tej samej płci to próba skopiowania małżeństwa, tyle że z powodu biologicznej niemożności posiadania potomstwa i braku męsko-żeńskiej komplementarności jest ona nienaturalna i do granic możliwości wymuszona ustawicznym naciskiem medialno-polityczno-prawnym. Gdyby ten nacisk ustał, problem by w dużej mierze sam zniknął, gdyż tego typu związki – w odróżnieniu od małżeństwa – nie mają charakteru publicznego, lecz czysto prywatny, towarzyski. Państwo jako takie nie ma interesu, aby je instytucjonalizować i obdarzyć je przywilejami podobnymi do tych, jakimi cieszy się małżeństwo, jako że ze związków tych nie pochodzą dzieci, będące społecznym kapitałem na przyszłość. W tego typu związkach nie ma właściwego dla małżeństwa totalnego oddania się, bardzo częsta jest zmiana partnerów i nie ma oczekiwania na dzieci. Regułą jest w nich, że po śmierci partnera rodzina zmarłego nie utrzymuje żadnego kontaktu z żyjącym partnerem ich krewnego. Inaczej jest w rodzinach, gdzie krewni zmarłego małżonka często przygarniają pozostałą przy życiu wdowę czy wdowca i nadal uważają go za członka rodziny.

Nagranie spotkania w języku angielskim w zakładce Natural Law.

29 października 2020 r. (spotkanie przez internet) – prof. UAM dr hab. Cezary Kościelniak z Zakładu Etyki Gospodarczej Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Temat: „Uniwersytet i jego wpływ na kulturę”. W swej ostatniej książce pt. „Przemiany idei uniwersytetu” (PWN 2020) nasz Gość stawia pytania o misję i program uniwersytetu oraz sposób kształcenia. Dla poprawnego rozwoju społecznego konieczne są elity. Powinny one jednak służyć społeczeństwu, dla wspólnego dobra, dla dobra każdej osoby ludzkiej. Brakuje nam życia uniwersyteckiego w postaci spędzania większej ilości czasu profesorów ze studentami, przebywania razem, rozmawiania i wspólnego spożywania posiłków. Tworzy się w ten sposób prawdziwa wspólnota akademicka. Dobrym pomysłem mogą być małe, elitarne uczelnie. Muszą one mieć jednak solidne podstawy ekonomiczne. Pan Profesor wyraził też swoją najwyższą dezaprobatę wobec aktów wandalizmu i przemocy wobec Kościoła w naszym Kraju, do jakich dochodzi w tych dniach.

15 września 2020 r. (stacjonarnie w Sołku) – prof. UAM dr hab. Mateusz Stróżyński z Instytutu Filologii Klasycznej UAM. Temat spotkania: „Ewolucja pojęcia natury  w antyku, średniowieczu i czasach nowożytnych”. Niezwykle ciekawie i przystępnie nasz Gość opowiedział o normatywnym ujęciu natury jako istoty człowieka i zarazem powinności i ideału do realizacji oraz o odejściu od tego w czasach nowożytnych. Zwrócił uwagę na konieczność walki wewnętrznej w celu realizowania swej natury. To, że istnieją – nawet liczni – ludzie postępujący źle wcale nie oznacza, że złe postępowanie należy do natury człowieka. Dzisiaj wyrażenie „bądź naturalny” rozumie się najczęściej jako „bądź spontaniczny”, „rób, co chcesz”. Jest tak dlatego, że dziś często naturę utożsamia się z emocjonalnością, uczuciami, ale już nie z rozumem i szukaniem dobra. Każdy człowiek, aby być prawdziwie szczęśliwy, powinien działać zgodnie ze swoją naturą, ale rozumianą nie jako jedynie uczucia, które są bardzo zmienne, ale ma zastanawiać się, namyślać, gdzie jest rzeczywiste dobro i w ten sposób swoją naturę realizować. W ten sposób przed każdym z nas otwiera się pasjonująca panorama pracy nad sobą, codziennego zmagania się, aby być prawdziwie sobą przez walkę ze swymi słabościami, porządkowanie i właściwe ukierunkowywanie swych uczuć w celu realizowania tego, kim naprawdę jesteśmy.

23 czerwca 2020 r. (spotkanie przez internet) – dr. hab. Paweł Skibiński, ur. 1973 r., doktorat na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 2001 r., habilitacja tamże w 2014 r. Od 2001 r. adiunkt w Zakładzie Historii XX w. Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Staż na Uniwersytecie Navarry w Pampelunie (1999 r.), stypendium MSZ Hiszpanii (2000 r.). Od 2006 r. do 2008 r. kierował działem Badawczym Muzeum Historii Polski. Od 2010 r. do 2015 r. był dyrektorem Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Od 2015 r. ekspert Centrum Myśli Jan Pawła II. Specjalizuje się w historii Hiszpanii, Polski i Kościoła katolickiego w XX wieku. Autor wielu książek i artykułów naukowych. Więcej: https://www.centrumjp2.pl/dr-hab-pawel-skibinski/ oraz http://www.ihuw.pl/instytut/o-instytucie/pracownicy/dr-hab-pawel-skibinski Temat spotkania: „Czy państwo może wszystko? Refleksje na wybranych przykładach z XX w.”.

Nagranie: https://anchor.fm/prawo-naturalne/episodes/Czy-pastwo-moe-wszystko-eg2v62

16 czerwca 2020 r. (spotkanie przez internet) – prof. Rafael Domingo, profesor prawa w Centre for Study of Law and Religion na Emory University w Atlancie (Georgia, USA) i na Uniwersytecie Navarry w Hiszpanii. Jego ostatnie książki to „Nowe prawo globalne” (Cambridge University Press, 2010), „Bóg i system prawny” (Cambridge, 2016), „Wielcy chrześcijańscy prawnicy w historii Hiszpanii” (Cambridge, 2016), „Prawo rzymskie: wprowadzenie” (Routledge, 2018), „Wielcy chrześcijańscy prawnicy w historii Francji” (Cambridge, 2019) oraz „Prawo globalne i chrześcijaństwo” (Routledge, 2020). Więcej: https://law.emory.edu/faculty/affiliates-fellows/domingo-profile.html Temat spotkania: „Toward the Spiritualization of Law and Politics”. Prof. Rafael Domingo wygłosił 30 minutowy wykład po angielsku (bez tłumaczenia), a następnie odpowiadał na pytania.

Nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=OGzj6jyvoCI&feature=youtu.be

Maj 2020 r. (spotkanie przez internet) – ks. prof. Angel Rodríguez Luño, światowej sławy moralista z rzymskiego Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża, ksiądz Prałatury Świętego Krzyża i Opus Dei, profesor teologii moralnej fundamentalnej na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, konsultor Kongregacji Nauki Wiary od 1993 r., kapelan Jego Świątobliwości od 2003 r. i członek zwykły Papieskiej Akademii Życia od 2004 r. Temat spotkania: „Czym jest prawo naturalne?” Spotkanie było tłumaczone z języka hiszpańskiego na język polski, po czym nastąpiły pytania licznej publiczności.

Nagranie: https://youtu.be/FGKemIzNCoI

Kwiecień 2020 r. (spotkanie przez internet) – dr Grzegorz Blicharz, doktor nauk prawnych, mgr filozofii, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat: „Niepisane źródła prawa”.

Luty 2020 r.prof. Adam Szafrański, Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Temat: „Przedsiębiorca idealny. Zysk i dobro wspólne”.

Styczeń 2020 r.Robert Mazelanik, dyrektor Ośrodka Akademickiego „Sołek”, absolwent kierunku Badania Edukacyjne na Uniwersytecie Oksfordzkim. Temat: „Natura a kultura w edukacji chłopców i dziewcząt”.

Grudzień 2019 r.prof. Marek Piechowiak, kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa Instytutu Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Temat: „O relacji niektórych koncepcji prawa naturalnego do prawa pozytywnego”.

Listopad 2019 r. – prof. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Temat: „Geneza nazizmu”. Nagranie ze spotkania na stronie Radia Poznań: http://radiopoznan.fm/audycja/arsenal-kultury/arsenal-kultury-14-01-2020

Październik 2019 r.dr Marcin Romanowski, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat: „Pojęcie prawne osoby”.

Wrzesień 2019 r. – prof. Michał Michalski, Zakład Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Temat: „Gender czyli bitwa o rozum”.

Lipiec 2019 r. mgr Maciej Sławiński, doktorant Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Temat: „Natura”.

Czerwiec 2019 r. – dr Wojciech Sych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego; b. sędzia SO w Poznaniu, od 2012 r. stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; od grudnia 2013 r. do stycznia 2016 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Temat: „Sprawiedliwość sądowa. Zarys problemu w świetle doświadczeń sędziego karnisty”.

Kwiecień 2019 r. – mgr Tomasz Bednarek, stypendysta-doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Temat: „Koncepcja prawa natury u sofistów”.

Marzec 2019 r. – prof. Marek Piechowiak, kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa Instytutu Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Temat: „Platon o sprawiedliwości”.

Luty 2019 r. – prof. Witold Płowiec, kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Temat: „Rola sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie demokratycznym”. Poniżej zdjęcie z tego spotkania.

Styczeń 2019 r. – prof. Justyn Piskorski, kierownik Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Temat: „Władza. Praktyczne sposoby podejmowania decyzji”.

Grudzień 2018 r. – prof. Michał Michalski, Zakład Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Temat: „Rodzina – gatunek zagrożony?

Listopad 2018 r. – dr Bartłomiej Wróblewski, Katedra Prawa Publicznego Instytutu Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Temat: „Ochrona życia”.

Październik 2018 r. – ks. dr Jan ODogherty. Temat: „Klauzula sumienia”.

Wrzesień 2018 r. – prof. Marek Piechowiak, kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa Instytutu Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Temat: „Koncepcja prawa naturalnego według św. Tomasza z Akwinu”.

Lipiec 2018 r. – prof. Adam Szafrański, Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Temat: „Sprawiedliwość w ujęciu prof. Javiera Hervady”.

Lipiec 2018 r. – mgr Maciej Sławiński, doktorant Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Temat: „Przełom kartezjański w filozofii”.

Czerwiec 2018 r. – ks. dr Adam Sikora, Zakład Teologii Moralnej, Duchowości Katolickiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM. Temat: „Prawo moralne naturalne”.

PODSTAWOWA BIBLIOGRAFIA

I. Antropologia

S. Swieżawski „Św. Tomasz na nowo odczytany”

II. Prawo naturalne

  1. Sherif Girgis, Robert P. George, Ryan T. Anderson „What is Marriage?”, Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol. 34, No.1, pp. 245-287, Winter 2010 dostępny: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1722155
  2. Międzynarodowa Komisja Teologiczna „W poszukiwaniu etyki uniwersalnej. Nowe spojrzenie na prawo naturalne”, 2009 r.
  3. Suma teologiczna I-II, q. 91 a. 2, q. 94 i q. 100 a. 1
  4. J. Salij OP „Prawo naturalne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu”
  5. W. Dziedziak „O prawie słusznym. Perspektywa systemu prawa stanowionego”, Wyd. UMCS , Lublin 2015 r.
  6. „Prawo naturalne – natura prawa” red. P. Dardziński, ks. F. Longchamps de Berier, K. Szczucki, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2011 r.
  7. J. Hervada „Prawo naturalne. Wprowadzenie”, Wyd. Petrus
  8. J. Hervada „Historia prawa naturalnego”, Wyd. Petrus
  9. M. A. Krąpiec OP „Człowiek i prawo naturalne”, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009 r.