POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Informacje ogólne i definicje

1. Poniższym pojęciom, użytym w Polityce Prywatności nadaje się następujące znaczenie:

1) WTEK – administrator Serwisu świadczący usługę udostępniania zasobów i informacji na rzecz osób odwiedzających stronę internetową Serwisu lub profil w Mediach Społecznościowych: Wielkopolskie Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne (WTEK), organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pałucka 40, kod pocztowy: 60-604 Poznań, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000119620, NIP: 9720882228, REGON: 63115784200000, tel. 696 262 196, e-mail: info@solek.pl,

2) dane osobowe – wszelkie informacje (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, czy adres zamieszkania) dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, będącej Gościem Serwisu/Mediów Społecznościowych,

3) Gość – osoba fizyczna, która odwiedza i przegląda zawartość Serwisu i/lub Mediów Społecznościowych WTEK,

4) Osoba – osoba fizyczna której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez WTEK, w szczególności Gość,

8) Media Społecznościowe – nazwa wspólna dla internetowych platform (serwisów) społecznościowych, na których WTEK prowadzi profile i za pośrednictwem których świadczy na rzecz Gości Usługi udostępniania zasobów oraz informacji,

9) Serwis – platforma internetowa prowadzona pod adresem www.solek.pl, za pośrednictwem której WTEK świadczy na rzecz Gości Usługi w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

10) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez WTEK na rzecz Gości, polegająca na przesyłaniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie, bez jednoczesnej obecności fizycznej stron w celu realizacji zadań wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym, m.in.: prowadzenie korespondencji za pośrednictwem adresów elektronicznych.

Odwołanie do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie” w niniejszym dokumencie, oznacza wszelkie czynności
i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie), chyba że zastrzeżono inaczej.

2. Nadrzędnym celem WTEK jako administratora danych osobowych Gości jest zapewnienie ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności dotyczących:

1) ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”),

2) świadczenia usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W związku z powyższym, jak również w celu zapewnienia Osobom, których dane są przetwarzane przez WTEK, dostępu do informacji związanych z ochroną prywatności, WTEK opracowała i przyjęła niniejszy dokument zawierający politykę prywatności. Dokument zawiera informacje dotyczące w szczególności:

1) przetwarzania danych osobowych, w tym ich pozyskiwania i przechowywania przez WTEK,

2) sposobu wykorzystywania danych osobowych oraz innych danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu,
odwiedzaniem Mediów Społecznościowych,

3) udostępniania danych osobowych innym podmiotom,

4) uzyskania dostępu do danych osobowych oraz ich modyfikowania i usuwania,

5) bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i informacji,

6) okresu przechowywania danych osobowych.

4. WTEK pozyskuje dane osobowe od Gości:

1) podczas przeglądania i korzystania przez te osoby i podmioty z treści Serwisu lub Mediów Społecznościowych jako informacje:

a) przekazywane WTEK bezpośrednio przez te osoby/podmioty, w tym informacje przekazywane podczas korzystania z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, odwiedzania i korzystania z Mediów Społecznościowych (w tym, m.in. oznaczania treści zamieszczonych przez WTEK jako polubionych lub ich komentowania), wymiany korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych,

b) uzyskiwane i zbierane przez WTEK podczas korzystania z Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu lub Mediów Społecznościowych w szczególności dotyczące: sposobu korzystania z Usług, używanego protokołu internetowego, adresu IP, danych o działaniu urządzenia, które jest wykorzystywane do korzystania z Usług, a także o awariach, aktywności systemów IT, ustawieniach sprzętu, typie i języku przeglądarki, datach i godzinach przesyłanych żądań oraz odsyłających adresach URL, plików „cookies”,

2) podczas komunikacji z WTEK poprzez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

II. Sposób, zakres i cele przetwarzania danych osobowych

1. WTEK przetwarza, czyli, m.in. zbiera, przechowuje, analizuje dane osobowe w następujących celach:

1) zawarcia oraz wykonania zawieranych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

2) spełnienia ciążących na WTEK obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zapewnienia rozliczalności ochrony danych osobowych, czyli możliwości wykazania, iż:

a) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą,

b) cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,

c) przetwarzane dane są adekwatne, stosowne, ograniczone wyłącznie do celów związanych z ich przetwarzaniem,

d) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

e) dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający im bezpieczeństwo,

f) przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane,

3) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie w jakim pozyskanie zgody jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa przy czynnościach przetwarzania danych w oparciu o pliki „cookies”,

4) realizacji prawnie uzasadnionych interesów WTEK (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), takich jak:

a) monitorowanie aktywności Gości na stronach Serwisu oraz w Mediach Społecznościowych, wynikającej ze stosowanej przez WTEK Polityki plików „cookies” w celu:

zapewnienia bezpieczeństwa Usług, które są świadczone przez WTEK w ramach zawartych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania wewnętrznych zasad Serwisu i Mediów Społecznościowych oraz przeciwdziałanie wszelkim nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w Serwisie,

optymalizacji treści i sposobu działania Serwisu, wykonywania analiz statystycznych, pozyskiwania informacji na temat zasięgu i współczynników interakcji na stronie

c) przeprowadzanie ankiet satysfakcji Gości, pod kątem np. zadowolenia z rezultatów świadczonych usług w oparciu o zawartą umowę.

2. W przypadkach gdy jest to niezbędne do świadczenia usług przez WTEK lub stanowi uzasadniony interes WTEK – organizacja jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych przez Gości, w szczególności danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia, za pomocą których Goście uzyskują dostęp do Serwisu lub Mediów Społecznościowych. Wśród tych danych wymienić można: parametry oraz numery identyfikacyjne wykorzystywanego oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, informacje dotyczące korzystania z Serwisu lub innych zasobów, a także inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie wymienionych wyżej informacji będzie miało miejsce w szczególności w przypadku korzystania przez Gościa ze strony internetowej Serwisu lub Mediów Społecznościowych. To, w jaki sposób WTEK wykorzystuje tego typu technologie, szerzej opisane zostało w Polityce plików „cookies”, dostępnej na stronach Serwisu.

3. WTEK może dokonywać profilowania, tj. zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Gości w celu wnioskowania o ich cechach. WTEK nie podejmuje jednak żadnych zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu, które mogłyby wywołać jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpłynąć na zakres praw i obowiązków podmiotów, których dane dotyczą.

III. Udostępnianie i przekazywanie danych podmiotom trzecim oraz do krajów trzecich

1. WTEK może:

1) powierzyć dane Osób podmiotom trzecim, które biorą udział w świadczeniu usług lub wspierają realizację zobowiązań WTEK wynikających z umów zawartych z tymi Osobami (albo podmiotami reprezentowanymi przez te Osoby) lub na ich rzecz,

2) udostępnić dane podmiotom trzecim:

gdy pozwalają na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w celach i na zasadach wynikających z tych przepisów, lub

za zgodą Osób.

Dotyczy to w szczególności:

1) banków, instytucji płatniczych, firm księgowych obsługujących rozliczanie należności z tytułu świadczonych usług oraz wynikających z zawartych umów (powierzenie danych),

2) dostawców usług internetowych, serwerowni, firm z branży IT, firm telekomunikacyjnych, w zakresie w jakim podmioty te biorą udział w świadczeniu usług na rzecz Osób (powierzenie danych osobowych),

3) podmiotów trzecich np. wyspecjalizowanych dostawców usług przechowywania danych, usług analitycznych, w celu świadczenia usług przez te podmioty na rzecz WTEK, firm marketingowych, konsultingowych lub audytowych wspierających WTEK w prowadzeniu działalności oraz w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. W przypadku powierzenia danych osobowych, podmioty trzecie, którym dane są powierzane nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Osób dla własnych celów – dane będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby WTEK – a działania podmiotów trzecich podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności. Powierzenie danych innemu podmiotowi następuje w każdym przypadku w możliwie najmniejszym wymiarze, zarówno co do zakresu przetwarzanych danych, jak również co do zakresu dopuszczalnych czynności przetwarzania danych.

3. W przypadku powierzenia danych osobowych takim podmiotom jak np. bank, które uczestniczą w procesie związanym z realizacją płatności z chwilą wykonania transakcji, podmioty te – na mocy obowiązujących przepisów – stają sią administratorami danych osobowych Osób, przetwarzającymi ich dane we własnym imieniu i na własne potrzeby. Administratorami danych osobowych Osób przetwarzającymi te dane we własnym imieniu i na własne potrzeby mogą stać się również inne podmioty, którym WTEK powierza dane osobowe, jeżeli wynika to bezpośrednio z obowiązujących przepisów.

4. W przypadku udostępnienia danych osobowych (wyłącznie na podstawie zgody Osoby lub podmiotu, który jest przez nią reprezentowany albo w sytuacji, gdy pozwalają na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa), podmioty, którym dane są udostępniane stają się odrębnymi od WTEK administratorami danych osobowych. WTEK zastrzega, że w takim przypadku nie ma wpływu na prowadzoną przez podmioty politykę ochrony danych i nie ponosi za nią odpowiedzialności.

5. WTEK może udostępniać podmiotom trzecim zanonimizowane dane, czyli dane przekształcone w sposób uniemożliwiający identyfikację lub przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której dane dotyczą lub przez którą dane zostały podane, w postaci danych statystycznych.

6. WTEK nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. Jednakże w przypadku korzystania przez Gościa z treści zamieszczonych przez WTEK w Mediach Społecznościowych lub kontaktowania się z WTEK za pośrednictwem komunikatorów internetowych, Gość jednocześnie korzysta z usług świadczonych przez administratorów tych Mediów Społecznościowych lub producentów oprogramowania przeznaczonego do komunikacji zdalnej. Usługi te są realizowane przez inne podmioty, na podstawie odrębnych regulaminów, polityk prywatności oraz na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (osobnego stosunku prawnego), którego WTEK nie jest Stroną. W takim przypadku dane mogą być przetwarzane przez podmioty mające siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, wobec czego WTEK rekomenduje zapoznanie się z odpowiednimi regulaminami, instrukcjami oraz polityką prywatności dotyczącymi świadczenia wskazanych wyżej usług przez podmioty inne niż WTEK.

IV. Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich modyfikacja

1. Każda Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez WTEK ma prawo – w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów – do:

1) uzyskania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, w tym otrzymania ich kopii,

2) otrzymania informacji dotyczących:

a) celów przetwarzania danych osobowych,

b) kategorii przetwarzanych danych osobowych,

c) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane,

d) okresu przetwarzania danych osobowych,

e) stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania),

3) sprostowania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe,

4) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania),

5) usunięcia dotyczących jej danych osobowych jeżeli:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których są przetwarzane przez WTEK,

b) Osoba, której dane dotyczą cofnie swoją zgodę na ich przetwarzanie, a zgoda była jedyną podstawą prawną przetwarzania danych lub wniesiono skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych,

c) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,

6) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:

a) prawidłowość danych jest kwestionowana – wówczas Osoba, której dane dotyczą może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający WTEK sprawdzić prawidłowość danych,

b) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Osoba, której dane dotyczą nie będzie chciała, aby jej dane zostały usunięte,

c) dane nie są już potrzebne WTEK, ale są potrzebne Osobie, której dane dotyczą do obrony lub dochodzenia roszczeń,

d) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione interesy WTEK są nadrzędne wobec interesów Osoby wskazanych jako podstawy sprzeciwu

7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji przetwarzania danych w celu:

a) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej WTEK,

b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów WTEK, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Osoby, której dane dotyczą,

c) potrzeby marketingu, w tym profilowania,

8) otrzymania danych w ustrukturyzowanym formacie, w tym w celu przekazania innemu administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych przez WTEK na rzecz innego administratora, jeżeli będzie to technicznie możliwe; dotyczy to sytuacji, w której przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz w sposób zautomatyzowany,

9) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość wobec przetwarzania tych danych, które są przetwarzane na podstawie zgody; dotyczy to np. danych ze stron internetowych i aplikacji mobilnych przetwarzanych w ramach plików cookies (w tym przypadku należy dokonać zmian w konfiguracji przeglądarki internetowej na zasadach wskazanych w Polityce Plików Cookies stosowanej przez WTEK, co może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu lub Mediów Społecznościowych).

10) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochronny danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Bezpieczeństwo danych i informacji

WTEK dokłada wszelkich starań, aby wszystkie gromadzone i przetwarzane dane były chronione przy użyciu adekwatnych środków technicznych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem. W szczególności:

1) Serwis odnotowuje próby nieautoryzowanego dostępu i w razie podejrzenia włamania istnieje możliwość szybkiej weryfikacji czy miało miejsce naruszenie zasad bezpieczeństwa,

2) przy świadczeniu Usług drogą elektroniczną WTEK stosuje szyfrowanie SSL, oraz zapory sieciowe (firewall),

3) dane na serwerach Serwisu podlegają cyklicznej archiwizacji (tzw. backup),

4) dane przechowywane w Serwisie są chronione programem antywirusowym, który skanuje zapisywane dane pod kątem obecności wirusów. Baza sygnatur programu antywirusowego jest regularnie aktualizowana,

5) WTEK stosuje i kontroluje własne metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa (m.in. szyfrowanie dysków urządzeń, opatrzenie hasłem dostępu do urządzeń, czy aplikacji uczestniczących w przetwarzaniu danych), aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych,
w tym danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z poczty email lub z komunikatorów internetowych przez WTEK w celu komunikowania się z Osobami. WTEK zastrzega jednak, iż każda Osoba korzystająca z komunikatorów internetowych, czy poczty email jest zobowiązana do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa danych oraz informacjami stosowanymi przez podmioty udostępniające wskazane narzędzia komunikacyjne, a także do przestrzegania wynikających z nich postanowień,

6) dostęp do danych osobowych udzielany jest jedynie tym pracownikom i kontrahentom WTEK, którym jest on niezbędny do przetwarzania ich na potrzeby WTEK lub w związku ze świadczeniem usług. Podmioty powiązane z WTEK, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść odpowiednie konsekwencje prawne.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe są przechowywane przez WTEK przez okres jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celów przetwarzania, w szczególności przez okres trwania umów będących podstawą przetwarzania danych, a także po ich zakończeniu
w następujących celach:

1) dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami w związku z wykonywaniem umowy,

2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów podatkowych
i rachunkowych,

– do czasu przedawnienia roszczeń lub zobowiązań podatkowych, których terminy wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. WTEK przechowuje dane osobowe dla celów marketingowych do czasu wniesienia przez Osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

3. By zapewnić rozliczalność, czyli udowodnić przestrzeganie przepisów odnoszących się do przetwarzania danych osobowych, WTEK będzie przechowywała dane Osób przez okres, w którym jest zobowiązana do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych oraz umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

VII. Zmiana postanowień polityki prywatności

Polityka prywatności WTEK może ulec zmianom. Prawa Osób wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną jednak w żaden sposób ograniczone bez ich wyraźnej zgody. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane w Serwisie, a WTEK będzie o nich również informować w widoczny sposób. WTEK zachowuje również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności, aby umożliwić Osobom zapoznanie się z nimi.

VIII. Inspektor Ochrony Danych

Wobec braku obowiązku prawnego, WTEK nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W związku z powyższym, we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy zwracać się bezpośrednio do WTEK jako administratora danych osobowych. Dane kontaktowe zostały podane w punkcie IX niniejszego dokumentu.

IX. Dane kontaktowe

1. Siedziba WTEK znajduje się w Poznaniu przy ul. Pałucka 40 (kod pocztowy: 60-604).

2. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, należy kontaktować się z WTEK pod adresem e-mail: info@solek.pl.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 01.06.2023 r.

I. Pliki cookies

1. Czym są pliki „cookies”?

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach Gości Serwisu takich jak komputery, telefony komórkowe i tablety, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia Gościa i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu Gościa oraz własny unikatowy identyfikator.

2. W jakim celu używane są pliki „cookies?

Pliki „cookies” są używane w celu:

1) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji i urządzenia Gościa,

2) optymalizacji korzystania ze strony internetowej,

3) umożliwienia zapisania wyborów Gościa dotyczących języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej, informacji o lokalizacji Gościa, czy rezygnacji z profilowanych reklam,

4) zabezpieczenia stron internetowych, by np. uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym,

5) tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Gościa ze stron internetowych i tym samym umożliwiających ulepszenie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji,

6) zapewnienia dopracowania i sprawnego działania stron internetowych, w tym badania wydajności stron internetowych.

3. Jakie dokładnie pliki „cookies” są używane i jak można je usunąć?

Stosowane są „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe.

1) „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu Gościa do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej.

2) „Cookies” stałe przechowywane są na urządzeniu Gościa przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku „cookies” – Gość dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.

„Cookies” stosowane przez partnerów WTEK podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym (komputer, telefon komórkowy). Gość może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki internetowej, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na swoje urządzenie albo zdefiniować czas ich przechowywania. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej wskazano odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dot. plików „cookies”, w tym sposobów ich usuwania:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/prywatno%C5%9B%C4%87-i-bezpiecze%C5%84stwo-9459eef6-f8d8-4c6b-b3d5-d038e624da57

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane w Serwisie, aż do zablokowania możliwości jego prawidłowego użytkowania. W przypadku usług udostępnianych w Serwisie przez WTEK akceptacja „cookies” jest wymagana w celu prawidłowego korzystania z nich przez Gości.

Zdefiniowanie zasad stosowania plików „cookies” w przeglądarce internetowej może również wpłynąć na możliwość korzystania z innych serwisów, wykorzystujących pliki „cookies”. Gość powinien zwrócić szczególną uwagę, czy definiując parametry „cookies” w przeglądarce czyni to globalnie (dla wszystkich serwisów), czy wyłącznie dla serwisu www.solek.pl.

4. Pliki „cookies” a dane osobowe

Co do zasady pliki „cookies” same w sobie nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” w połączeniu z innymi informacjami o Gościu, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz Gościa. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

5. Informacje dodatkowe

WTEK zastrzega, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki i informacje umożliwiające Gościom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych i serwisów. WTEK nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę wykorzystywania plików „cookies” i nie ponosi za nie odpowiedzialności, chyba że wskazano inaczej. Sugerowane jest, by przed korzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, Goście zapoznali się z zasadami stosowania plików „cookies”, jeżeli takowe zostały stworzone, a w przypadku ich braku skontaktowali się z administratorem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.